Privacyverklaring Art-Atelier Anne

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring ART ATELIER ANNE

ART ATELIER ANNE hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ART ATELIER ANNE houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

–          Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

–          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–          Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–          Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–          Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen.

–          Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

U kunt gegevens op verschillende wijzen met mij delen, waaronder:

-Via onze website.

De genoemde website kan alleen persoonsgegevens over u verwerken, als Uzelf deze via het contactformulier invult.

Ο Op onze website maak ik geen gebruik van Cookies.

Algemeen gesproken verwerk ik uw gegevens ten behoeve van:
–    Administratieve doeleinden
–    Communicatie over ART ATELIER ANNE beurzen en/of Workshops.

Deze gegevens betreffen dan algemene gegevens om communicatie met u in stand te houden (Alleen  e-mail-adressen).

Dit doe ik op basis van een inschrijving of een aantoonbaar verzoek van uw kant. Ik bewaar uw gegevens minstens zo lang als wettelijk vereist en omdat mijn relaties aangeven te waarderen dat ik hun gegevens bewaar, tot het eerste verwijderverzoek.

Als ART ATELIER ANNE ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–          ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn systemen;

–          Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–          Ik evalueer regelmatig mijn maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten verwijderen. Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u, hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met me op!

Contactgegevens:
ART ATELIER ANNE,

Hoornse Hop 8
8244 EK Lelystad
E-mail: art.atelier.anne@gmail.com
Telefoon: 06 48636260